Bescherming bedrijfsgeheimen (trade secrets): wat moet u doen?

De laatste tijd is het pijnlijk duidelijk geworden dat spionage niet alleen in de film voorkomt. Ook bedrijfsspionage is aan de orde van de dag. De EU liep tot voor kort stevig achter op bijv. de VS. Daarop moet de EU Richtlijn bedrijfsgeheimen (‘trade secrets’) een antwoord geven. De vraag is of dat in de praktijk ook voldoende zal zijn.

Het aanvragen van een ‘echt’ intellectueel eigendomsrecht, zoals octrooi, kwekersrecht of modelrecht, zal doorgaans raadzaam blijven om uw concurrentiepositie te borgen. Maar in sommige gevallen kan het niettemin strategisch verstandiger zijn om geen octrooi aan te vragen (bijv. bij ‘black-box’-technologie). Dan is het prettig om te kunnen terugvallen op een zwakkere ‘pseudo’-bescherming.

Nederlandse wet

Uiterlijk op 9 juni 2018 had de EU Richtlijn bedrijfsgeheimen (‘trade secrets’) moeten zijn omgezet o.a. in de Nederlandse wetgeving. Nederland heeft de Richtlijn niet op tijd omgezet. Sinds 9 juni gelden de regels van de Richtlijn al rechtstreeks. De Nederlandse wet bescherming bedrijfsgeheimen is in werking getreden op 23 oktober 2018.

Kernpunten

De EU Richtlijn bedrijfsgeheimen voorziet in het recht om op te treden tegen de onrechtmatige overname, diefstal, gebruik of openbaarmaking van onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen.

Ook bevat de regeling juridische instrumenten om vertrouwelijke informatie te beschermen tijdens een gerechtelijke procedure.

Het is nu meer dan ooit zinvol en van groot belang om uw bedrijfsgeheimen te inventariseren en goed te managen om een beroep te kunnen doen op de nieuwe regeling.

Wat is een bedrijfsgeheim?

De Richtlijn introduceert een EU-brede definitie van “bedrijfsgeheim”, dat wil zeggen:

 • informatie die geheim is;
 • een commerciële waarde heeft omdat deze geheim is; en
 • is onderworpen aan redelijke maatregelen om het geheim te houden.

Vrijstellingen

Het werk van journalisten en openbaarmaking door klokkenluiders (mits zij te goeder trouw handelen om het algemene publiek te beschermen) zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.

Ook werpt de Richtlijn geen beperkingen op ten aanzien van het gebruik door werknemers van hun ervaring en vaardigheden die zij eerlijk hebben opgedaan tijdens hun dienstverband.

Schadevergoeding

De nieuwe regeling stelt slachtoffers van diefstal of misbruik van bedrijfsgeheimen in staat hun positie in de rechte te verdedigen en schadevergoeding te eisen.

De Richtlijn stellen minimumeisen, zodat elke lidstaat kan kiezen voor verdergaande bescherming tegen het onrechtmatig verkrijgen, het onrechtmatig gebruik of onrechtmatige openbaarmaking van bedrijfsgeheimen, zolang het de in de richtlijn neergelegde waarborgen maar respecteert.

Praktische tips

Hieronder geven wij een aantal tips:

 • Inventariseer uw bedrijfsgeheimen en selecteer uw kroonjuwelen.
 • Bepaal wat uw bedrijfskritische bedrijfsgeheimen zijn.
 • Fysiek archiveren: berg de documentatie (en/of bijv. broncode van software) op in een kluis of – nog beter – deponeer een exemplaar bij een derde (bijv. notaris).
 • Digitaal archiveren: maak een encrypted versie en sla die veilig op, liefst in een betrouwbare externe digitale kluis (bijv. i-Depot).
 • Bepaal wie toegang heeft tot de documentatie.
 • Voer passend beveiligingsbeleid in; o.a. toegangsbeperkingen, verbod om foto’s te maken.
 • Creëer aparte R&D-ruimtes (zowel fysiek als digitaal), sluit uw R&D-ruimtes af en beperk toegang.
 • NDA’s (geheimhoudingsovereenkomsten) – en zo mogelijk concurrentiebeperkingen – met partners, leveranciers en afnemers.
 • Geheimhoudingsverplichtingen – en zo mogelijk concurrentiebeperkingen – in arbeidsovereenkomsten met uw personeel.
 • Betrek relevante bedrijfsgeheimen in uw exit-gesprekken met personeel.
 • Inhuren van personeel van concurrent: pas op en wijs erop dat hij of zij geen gebruik maakt van trade secrets van concurrent.
 • Houd bij het opstellen van contracten rekening met de definities en voorwaarden van de Richtlijn.

Hoe moet dat allemaal?

Een en ander vereist nauwe samenwerking met advocaten die bekend zijn met kennisintensieve, innovatieve bedrijven en beschikken over kennis en ervaring op het gebied van intellectuele eigendom. Trade secrets zijn immers nauw verwant aan IP. Bijkomen voordeel is dat advocaten een wettelijke geheimhoudingsplicht hebben.

Wij kunnen samen met u de nodige stappen bepalen, geheel afgestemd op uw onderneming en bedrijfsomvang. Wilt u hier eens over spreken? Neem dan contact op met Ernst-Jan Louwers.