Is overdracht van een octrooirecht mogelijk?

Het octrooirecht kan toekomen aan één of meerdere personen c.q. bedrijven en kan worden overgedragen en/of overgaan (erfopvolging, boedelmenging) in volle of in mede-eigendom. De overdracht komt tot stand door een (onderhandse of authentieke) schriftelijke akte tussen de vervreemder en de verkrijger. De overdracht heeft pas derdenwerking zodra de akte in het octrooiregister is ingeschreven.