Modernisering merkenwetgeving (EU en Benelux)

België, Nederland en Luxemburg hebben een gezamenlijke wetgeving op het gebied van bescherming van merken en modellen, genaamd het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom BVIE.

Per 1 juni 2018 treedt een aantal wijzigingen in het BVIE in werking.

Zo wordt het eenvoudiger voor houders van oudere merken of andere belanghebbenden om zich bij het BBIE te verzetten tegen het depot van een merk of de geldigheid van een ingeschreven merk te betwisten:

  • oppositie bij BBIE niet meer alleen – zoals nu – op grond van verwarringsgevaar met een ouder merk, maar ook op grond van overeenstemmende merken voor niet-soortgelijke waren of diensten mits die merken “bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”;
  • administratieve procedure bij het BBIE (naast de gewone rechter) voor:
    • nietigverklaring op absolute gronden, met name wegens gebrek aan onderscheidend vermogen;
    • nietigverklaring op relatieve gronden wegens teveel overeenstemming met een ouder merk;
    • vervallenverklaring wegens niet gebruik of niet normaal gebruik;
  • hoger beroep tegen beslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) bij het Benelux Gerechtshof (waardoor eenvormige rechtspraak bevorderd moet worden).

Nietigheid of verval wegens niet-gebruik of niet-normaal gebruik veel eenvoudiger

Vooral de mogelijkheid om op eenvoudige en goedkopere wijze de nietigheid of het verval van niet- of niet-normaal gebruikte merken in te roepen, zal in de praktijk belangrijk blijken te zijn.

Per 1 juni kun je met een simpel formulier het verval inroepen. De houder van dat merk zal dan moeten aantonen dat hij wel gebruikt heeft en dat het merk dus niet vervallen is!

Trademark Reform Package

Verder zullen als gevolg van het Europese “Trade Mark Reform Package” verdere wijzigingen in de Benelux merkenwetgeving worden doorgevoerd. De lidstaten van de EU, waaronder de Benelux, hebben tot en met 14 januari 2019 om de bepalingen uit de merkenrichtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Hieronder een kleine greep uit de aanpassingen.

De kern van het Trademark Reform Package bestaat uit een in 2015 aangepaste merkenrichtlijn (Richtlijn 2015/2436) en een daarna gewijzigde EU-merkenverordening (Verordening 2017/1001 inzake het Uniemerk).

Onder meer vervalt ook voor de Benelux het vereiste van een grafische afbeelding (woord en/of beeld) om een merk te kunnen aanvragen. Hiermee wordt het mogelijk om onderscheidingsmiddelen in algemeen beschikbare formats te deponeren, op voorwaarde dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan combinatiekleurmerken, geluiden, bewegingen, hologrammen etc. Bij deponering mogen daarvoor dus algemeen gangbare formats worden gebruikt, zoals jpg voor beeld, MP3 voor geluid en MP4 voor beeld of een multimedia.

Ook moet de aanvrager bij het merkdepot een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van waren en/of diensten opgeven. Daarmee wordt Europese rechtspraak verankerd in de regelgeving.

Op de website van het EUIPO is meer informatie te vinden over de wijzigingen uit het Trademark Reform Package, waaronder ook enige informatie over bescherming van ‘Uniecertificeringsmerken’.